S MUNIPOLIS sú dáta v bezpečí

Máme certifikáciu ISO 27001

MUNIPOLIS je držiteľom certifikátu ISO/IEC 27001:2022 pre vývoj, prevádzku a prenájom informačných a komunikačných systémov. Tým deklarujeme vysokú vyspelosť riadenia informačnej bezpečnosti.

Skrátka: všetky dáta sú u nás v úplnom bezpečí.

Certifikát na stiahnutie:

Bezpečnosť informácií

Máme efektívny systém riadenia informačnej bezpečnosti, ktorý pomáha chrániť dôverné informácie a dáta pred neoprávneným prístupom, poškodením alebo stratou.

Zaistenie ochrany dát

Fungujú u nás procesy a opatrenia vedúce k spoľahlivej ochrane dôverných dát.

Dodržiavanie predpisov a regulácií

Prevádzkujeme svoju činnosť v súlade s mnohými medzinárodnými štandardmi a reguláciami v oblasti informačnej bezpečnosti.

Minimalizácia rizík

Správne identifikujeme a riadime informačné bezpečnostné riziká, čím minimalizujeme pravdepodobnosť možných hrozieb.

Kontinuita služieb

Dostatočne zaisťujeme kontinuitu podnikania, čím zaručujeme poskytovanie služieb aj v prípade výpadku alebo havárie.

Zvýšená transparentnosť a zodpovednosť

Máme dokumentované postupy a procesy týkajúce sa informačnej bezpečnosti.

Kontaktujte nás!